ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Home / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

v.09.06.2020

Συνεργασία με “Influencers”

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας

ΜΕΡΟΣ Α ( Στοιχεία Συνεργαζόμενων )

Στη ηλεκτρονική πλατφόρμα beefactor.gr και συγκεκριμένα στο παρόν αναρτημένο url  (https://beefactor.gr/simbasi-ekxorisis-dikaiomaton-xrisis ) με ημερομηνία την αναγραφόμενη της αποδοχής , οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό:

α. Η Εταιρία φυσικών καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού με την επωνυμία «ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» και διακριτικό τίτλο Bee Factor Natural Cosmetics, με έδρα τα Τρίκαλα, Θεσσαλίας, ΤΚ 42100, ΑΦΜ: 135573118, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, στη συνέχεια καλούμενος χάριν συντομίας ως «Εργοδότης»

β. Αφετέρου δε ο ελεύθερος επαγγελματίας / επιχείρηση / ιδιώτης, με την επωνυμία του/της συμπληρωμένη στο τέλος του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας από τον ίδιο ή ίδια (στο εξής αναφερόμενος ως «Προσληφθέντας»/«Συνεργάτης»)

Επειδή οι παραπάνω συμβαλλόμενοι έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συνεργαστούν

ΜΕΡΟΣ Β ( Σκοπός Συνεργασίας )

Επειδή η/ο προσληφθέντας/συνεργάτης (influencers) ταιριάζει με το εταιρικό μας προφίλ και την αισθητική μας, θέλουμε να παράγει υλικό για εμάς προς χρήση σε ηλεκτρονικές σελίδες, όπως στην ιστοσελίδα μας/στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης/καθώς και σε άλλους παρεμφερείς φορείς , με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως μέσo για την εμπορική προώθηση των προϊόντων μας .

Συνεπώς, του ζητάμε να μας εκχωρήσει τα δικαιώματα χρήσης του παραγόμενου υλικού του («Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη» – «UGC»).

Σελίδες Θεωρούνται:

— Η σελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου ( beefactor.gr ) καθώς και κάθε επιμέρους σελίδες αυτής. Όπως αρχική σελίδα/bunner/σελίδα προϊόντος/κ.τ.λ.π.)

— Η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με την επωνυμία Instagram ( εταιρικό προφίλ http://instagram.com/bee_factor)

— Η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με την επωνυμία Facebook (εταιρικό προφίλ http://facebook.com/beefactor.gr)

— Η σελίδα Email marketing ( ανάλογα με της εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρία της εταιρίας π.χ. http://mailchimp.com)

Συνεπώς ο προσληφθέντας/συνεργάτης (influencers) εκχωρεί τα δικαιώματα χρήσης του παραγόμενου υλικού του («Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη» – «UGC») στον «Εργοδότη» ( Bee Factor Natural Cosmetics) και αποδέχεται τους ακόλουθους όρους:

— Εκχωρεί στον «Εργοδότη» ( Bee Factor Natural Cosmetics) τα μη αποκλειστικά δικαιώματα (π.χ. δικαιώματα χρήσης, προσωπικά δικαιώματα) για χρήση, δημοσίευση και διάδοση του υλικού UGC σου. Αυτή η εκχώρηση δικαιωμάτων είναι χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο (απεριόριστη), την έκταση (παγκοσμίως), τον βαθμό, τα μέσα, (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαδικτυακών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του «Εργοδότη» ( Bee Factor Natural Cosmetics), ή την πρόθεση χρήσης.

— Το δικαίωμα περιλαμβάνει το δικαίωμα επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα επεξεργασίας του υλικού UGC και το συνδυασμό του με άλλα στοιχεία, όπως στοιχεία κειμένου ή γραφικών. Ο «Εργοδότης» ( Bee Factor Natural Cosmetics) έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα εν λόγω δικαιώματα σε άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συνδεδεμένων εταιρειών του  «Εργοδότη» ( Bee Factor Natural Cosmetics) καθώς και συνεργαζόμενων εταιρειών.

— Ο «Εργοδότης» ( Bee Factor Natural Cosmetics) δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί το υλικό UGC. Εάν το χρησιμοποιεί, ο «Εργοδότης» ( Bee Factor Natural Cosmetics) δεν υποχρεούται, αλλά παρ ‘όλα αυτά δικαιούται, να αναφέρει το όνομά του  προσληφθέντα/συνεργάτη (influencer) ή το όνομα λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να χρησιμοποιήσει την εικόνα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και το κείμενο του υλικού UGC του, συμπεριλαμβανομένου του. Συνεπώς, θα χρειαστεί ο «Εργοδότης» ( Bee Factor Natural Cosmetics) να επεξεργαστεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον  προσληφθέντα/συνεργάτη (influencer) για τους ως άνω σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μπορεί ο  προσληφθέντας/συνεργάτης (influencer) να διαβάσει την σχετική διαθέσιμη Δήλωση Προστασίας κατωτέρω.

— Η εκχώρηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων πραγματοποιείται δωρεάν.

— Τα εκχωρούμενα δικαιώματα είναι:

“μη αποκλειστικά”, δηλαδή μπορεί ο προσληφθέντας/συνεργάτης (influencer) να  χρησιμοποιεί το υλικό UGC για τους δικούς του σκοπούς ή να επιτρέψει σε άλλους να το χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς,

“δωρεάν”, δηλαδή χωρίς καμία αμοιβή. Ο «Εργοδότης» ( Bee Factor Natural Cosmetics)  δεν θα οφείλει τίποτα σε σχέση με την χρήση του υλικού UGC του προσληφθέντα/συνεργάτη (influencer), εκτός των περιπτώσεων όπου υφίσταται παροχή υπηρεσιών όπως δωρεάν προϊόντα.

“χρονικά απεριόριστα”, δηλαδή ο προσληφθέντας/συνεργάτης (influencer) τα εκχωρεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα,

“τοπικά απεριόριστα”, δηλαδή ο «Εργοδότης» ( Bee Factor Natural Cosmetics) μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του οπουδήποτε παγκοσμίως,

“απεριόριστα ως προς το είδος των μέσων”, δηλαδή εκχωρείται το δικαίωμα στον «Εργοδότης» ( Bee Factor Natural Cosmetics) για όλα τα είδη μέσων.

Με την αποδοχή των όρων της παρούσας 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, Ο ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ:

— Έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τα δικαιώματα χρήσης στον «Εργοδότη» ( Bee Factor Natural Cosmetics) αναφορικά με το υλικό UGC του στο βαθμό που περιγράφεται ανωτέρω.

— Έχει την άδεια από όλα τα άτομα που απεικονίζονται στο UGC του, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο βαθμό που περιγράφεται ανωτέρω.

— Έχει καταβάλει και θα καταβάλει πλήρως κάθε ποσό ή άλλη αμοιβή που μπορεί να σχετίζεται με την χρήση του UGC του.

— Το UGC του δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, για παράδειγμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

— Είναι τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ετών ή ο κηδεμόνας του συμφωνεί στην εκχώρηση των δικαιωμάτων όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο (εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων, καθώς και τυχόν κανόνων σύγκρουσης που ενδέχεται να οδηγούν στην εφαρμογή δικαίου άλλου κράτους).

Αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση έχουν τα Δικαστήρια του τόπου της επιχειρηματικής δραστηριότητας του «Εργοδότης» ( Bee Factor Natural Cosmetics).

ΜΕΡΟΣ Γ ( Τροπή Πληρωμής – Συμφωνηθέν UGC Υλικό – Χρόνος Παράδοσης)

Τρόπος πληρωμής

Σε περίπτωση που το παρόν συμφωνητικό ολοκληρώνεται έναντι αμοιβής ή παροχής  υπηρεσιών ( δωρεάν προϊόντα ) εκ μέρους του Εργοδότη, τότε ο προσληφθέντας θα πρέπει να παράγει το UGC υλικό που έχει μεταξύ τους συμφωνηθεί.

Χρόνος Παράδοσης 

Το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παραδοθεί το υλικό θα πρέπει να είναι εύλογο και σύμφωνο με τον χρόνο παράδοσης που έχει μεταξύ των ανωτέρω συμφωνηθεί.

ΜΕΡΟΣ Δ ( Δήλωση Προστασίας Δεδομένων)

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 13 και 14 ΓΚΠΔ

Σε σχέση με την παρούσα δήλωση, θα θέλαμε να παρέχουμε πληροφορίες στον ¨προσληφθέντα¨ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Bee Factor Natural Cosmetics.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η:

Bee Factor Natural Cosmetics (ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ), Καλαμπάκας 90, Τρίκαλα Θεσσαλίας, + 30 2431078026, info@beefactor.gr /Αριθμό ΓΕΜΗ : 148732153000)

H νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι το Άρθρο 6. 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ»), ως ισχύει, για την εκπλήρωση συμβατικού σκοπού όπως ορίζεται εντός της σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης.

Data recipients:

Η Bee Factor Natural Cosmetics διαβιβάζει τα δεδομένα που συλλέγει για επεξεργασία σε σχετικές εσωτερικές δομές/μονάδες καθώς και σε συνδεδεμένες εταιρείες εντός του Ομίλου Bee Factor Natural Cosmetics ή σε εξωτερικούς παρόχους, εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. φιλοξενίας, προώθησης και παροχής περιεχομένου) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την εκπλήρωση της σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης) σε Ευρωπαϊκές και μη Ευρωπαϊκές, τρίτες χώρες. 

Με αυτούς τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών έχουν συναφθεί τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, πλην όσων είναι εγκατεστημένοι σε χώρες με απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το Άρθρο 45 ΓΚΠΔ. Οι εν λόγω τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες είναι διαθέσιμες στο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. 

Παρ΄ όλα αυτά, σε περίπτωση έννομης υποχρέωσης, η Bee Factor Natural Cosmetics διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν τον “προσληφθέντα” εάν υποχρεούται προς τούτο από αρχές ή σώματα επιβολής του νόμου.

Τα δεδομένα του “προσληφθέντα” θα διαγραφούν μετά την λήξη της ως άνω σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης, εκτός εάν τίθενται υποχρεώσεις διατήρησής τους ή περιορισμοί ως προς την διάρκεια αποθήκευσής τους. Ως γενικός κανόνας, τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύονται για μέγιστο διάστημα 10 ετών.

Αποδέκτες δεδομένων:

Μπορεί ανά πάσα στιγμή ο προσληφθέντας να εναντιωθεί στην επεξεργασία (μόνο εφόσον νόμιμη βάση είναι το Άρθρο 6 (1) στ) ΓΚΠΔ) ή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του (Άρθρο 6 (1) α) ΓΚΠΔ) σχετικά με την χρήση των προσωπικών του δεδομένων στο μέλλον. 

Μπορεί επίσης να ζητήσει τη διόρθωση ή μερική ή ολική διαγραφή τους, να ζητήσει πληροφορίες για τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και που τον αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης), να περιορίσει την επεξεργασία ή τη διαβίβαση των δεδομένων του, εκτός εάν απαγορεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία (π.χ. η εναντίωση ισχύει μόνο για την νόμιμη βάση του Άρθρου. 6 παρ. 1 ε) και στ)).

Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Σε περίπτωση ανάκλησης/εναντίωσης, τα προσωπικά του δεδομένα δεν θα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία και στη συνέχεια θα διαγράφονται, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία είναι απαραίτητη, επιτρεπτή ή σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (κυρίως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων) ή άλλες νομοθετικές διατάξεις.

Τέλος, έχει το δικαίωμα να υποβάλεις καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Τέλος, έχει το δικαίωμα να υποβάλεις καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Bee Factor Natural Cosmetics

ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο/Η Συνεργάτης

Για περισσότερες πληροφορίες:

Καλαμπάκας 90, Τρίκαλα Θεσσαλίας,

+ 30 2431078026, info@beefactor.gr

Bee Factor Natural Cosmetics (ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)