Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

Home / ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

IΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

Στη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.beefactor.gr σήμερα και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

  1. Της ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Χρήστου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία « Bee Factor Natural Cosmetics », η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα – Θεσσαλίας, Οδός Καλαμπάκας – 90, ΑΦΜ: 135573118, ΔΟΥ: Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει του υπ΄αριθμ. 19/22 καταστατικού προσωπικής εταιρείας, καλούμενης «Ο ΧΡΗΣΤΗΣ».

και

2. Του/της συμβαλλόμενου/νης με τα στοιχεία που καταχωρεί και υπογράφει παρακάτω (μέρος Α΄) και στο εξής για λόγους συντομίας καλούμενος ο «ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ».

Αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους:

Ότι ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ έχει μεταξύ άλλων ως καταστατικό σκοπό την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών του χώρων και ενδιαφέρεται να δανειστεί από τον ΧΡΗΣΤΗ τον παρακάτω περιγραφόμενο εξοπλισμό προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του επαγγελματικού του χώρου καλούμενες εφεξής οι «Εγκαταστάσεις».

΄Οτι ο ΧΡΗΣΤΗΣ δήλωσε ότι διαθέτει και παρέχει τον ανωτέρω εξοπλισμό, Stand Δαπέδου ( με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση του για τοποθέτηση προϊόντων της επιχείρησης που εκπροσωπεί), στο αξιόγραφο Δελτίου Αποστολής.

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής:

Άρθρο 1

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δυνάμει του παρόντος, παραχωρεί στον ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ, την χρήση του εξοπλισμού που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και ενιαίο με αυτό σύνολο (εφεξής: τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ), χωρίς αντάλλαγμα, και ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ και να αποδώσει στον ΧΡΗΣΤΗ τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ, σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προυποθέσεις του παρόντος.

Άρθρο 2

Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα χρησιμοποιεί τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ αποκλειστικά και μόνον στον χώρο της επαγγελματικής εγκατάστασης του και μόνον για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, όπως και αναλαμβάνει τον καθαρισμό και φροντίδα των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΧΡΗΣΤΗ η μεταφορά των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ σε άλλο χώρο ή τόπο.

Η παραχώρηση των ανωτερων ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση των προϊόντων που θα προμηθεύεται ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ από τον ΧΡΗΣΤΗ. Στη περίπτωση παρόδου χρονικού διαστήματος τριών μηνών χωρίς παραγγελία πρϊόντων από το ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ τότε ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα αφαίρεσης των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

Άρθρο 3

Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ φέρει όλες ανεξαιρέτως τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής και λειτουργίας των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, και δεν δικαιούται να αξιώσει την απόδοση οιπωνδήποτε δαπανών προ της αποδόσεως, ούτε δικαιούται σε αφαίρεση.

Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ ευθύνεται για κάθε φθορά ή μεταβολή των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ είτε προέρχεται από την συμφωνημένη χρήση είτε όχι.

Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ δεν δικαιούται να παραχωρεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΧΡΗΣΤΗ, την χρήση των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ή και τα ίδια τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα ορίζει ποια πρόσωπα εκ των υπαλλήλων – και εν γένει προσωπικού του – δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Σε περίπτωση που επιτρέπει την χρήση σε υπαλλήλους ή σε μέλη εν γένει του προσωπικού του, θα φροντίζει ούτως ώστε αυτοί να είναι ειδικώς εκπαιδευμένοι στην χρήση των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

Φθορές, δαπάνες ή ζημίες επί των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, οφειλόμενες σε χρήση τρίτων, έστω και εξουσιοδοτημένων, βαρύνουν αποκλειστικά τον ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ. Eπίσης ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΧΡΗΣΤΗ σε περίπτωση που τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ απωλεσθούν ή κλαπούν.

Άρθρο 4

Το χρησιδάνειο αυτό ορίζεται αορίστου διάρκειας, λύεται δε με απλή γραπτή ειδοποίηση του ΧΡΗΣΤΗ με προθεσμία ενός (1) μήνα και χωρίς ζημία του. Ιδίως δε, λύση του χρησιδανείου επέρχεται κατά τον αυτόν τρόπο, και ο ΧΡΗΣΤΗΣ δικαιούται να ζητήσει την απόδοση των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, εάν ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ χρησιμοποιεί τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ εναντίον των όρων της σύμβασης αυτής ή το χειροτερεύει ή αν ο ΧΡΗΣΤΗΣ χρειάζεται λόγω απρόβλεπτης ανάγκης τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Σε κάθε περίπτωση λύσης του παρόντος, ο ΧΡΗΣΤΗΣ διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα αποζημίωσης ενδεχομένως έχει κατά του ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΥ από την σύμβαση αυτή.

Άρθρο 5

Για κάθε διαφορά που προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Τρικάλων.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν συμφωνητικό και είναι αναρτώμενο διαδικτυακά (www.beefactor.gr) οπού διαβάστηκε και υπεγράφη διαδικτυακά από τον συμβαλλόμενο, καθώς επίσηςαναρτάτε και στο αρχικό Δελτίο Αποστολής το οποίο αφού διαβάστηκε υπεγράφη από τον συμβαλλόμενο, καθένας των οποίων έλαβε από ένα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1) STAND ΔΑΠΕΔΟΥ —> 1 Τεμάχιο ( Διάσταση 50χ25χ200 ) ( με 3 ράφια + κορωνίδα ) ( χρώματος Άσπρο και Μαύρο , με την επιγραφή Bee Factor Natural Cosmetics στη κορυφή και Feel The Power Of Nature www.beefactor.gr στο κάτω μέρος).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ     

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ  

ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Bee Factor Natural Cosmetics

Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Καλαμπάκας 90, Τρίκαλα Θεσσαλίας,

+ 30 2431078026, info@beefactor.gr

Bee Factor Natural Cosmetics

20% ΕΚΠΤΩΣΗ

Κάνε την εγγραφή σου στο Newsletter και
ξεκλείδωσε τον κωδικό για έκπτωση 20%